കമ്പനിയെക്കുറിച്ച്

HUNZ-11997-ൽ സ്ഥാപിതമായി

HUNZ-2100,000-ലധികം ഷീറ്റുകളുടെ വാർഷിക ഔട്ട്പുട്ട്

HUNZ-3മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണം 40,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ്

HUNZ-4സ്വന്തം ക്വാറി

HUNZ-520 ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ വിൽപ്പന

  • Apexquartstone-factory